انتخاب زبان:

آمار درآمدهاي بوسني و هرزگوين ناشي از ماليات هاي غير مستقيم

به گزارش سازمان اخذ ماليات هاي غير مستقيم بوسني و هرزگوين، ميزان درآمدهاي اين كشور ناشي از ماليات هاي غير مستقيم در 11 ماه سال
2016 (ژانويه تا نوامبر) به 6 ميليارد و 49 ميليون مارك رسيد كه در مقايسه با مدت مشابه سال 232 ميليون مارك يا 4 درصد افزايش پيدا 2015 كرد.همچنان ميزان درآمدهاي بوسني و هرزگوين از ماليات هاي غير مستقيم در ماه نوامبر سال 590 ميليون مارك بود كه در مقايسه با ماه 2016 نوامبر سال گذشته 52 ميليون مارك افزايش يافت.

دفتر مقام معظم رهبریدفتر ریاست جمهوریصفحه اینستگرام انجمن دوستی ایران و بوسنی هرزگوینشبکه بوسنیایی سحررایزنی فرهنگی ایران-سارایووکانال تلگرامی انجمن دوستی ایران و بوسنی و هرزگوینموسسه علمی پژوهشی ابن سینا سارایوو